bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Palladium Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Palladium Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Промоции в Palladium Hotel, Криопиги

Късно записване - last minute предложение - 53% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 52% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 35% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 28% за настаняване в периода 27.08.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 28% за настаняване в периода 27.08.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 31.07.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 14.05.2021 - 07.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 14.05.2021 - 03.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Palladium Hotel се намира близо до Криопиги – популярна дестинация на Касандра – и е построен с идеята да създаде дружелюбна и спокойна семейна среда за почивка в модерна обстановка и на много изгодни цени. Хотелът предлага класическата за Халкидики комбинация от морски бриз и борови дървета и е ориентиран към търсещите релаксираща атмосфера далеч от шума на по-забързаните курорти. Palladium Hotel се състои от 60 помещения за настаняване, разпределени в 4 отделни сгради с бунгала в красива градина. В хотела можете да се разположите на терасата за слънчеви бани пред плувния басейн, a aко предпочитате плажа – такъв има на половин километър. Мястото е подходящо и за посещение на различни плажове – за предпочитащите разнообразието гости, които разполагат със собствен транспорт.

Местоположение на Palladium Hotel, Халкидики

Palladium Hotel се намира малко на север от популярния курорт Криопиги (1,9 км) на източното крайбрежие на ръкава Касандра, п-в Халкидики. Разстоянието до най-близкия плаж е 0,5 км. Оживеният курорт Калитея е отдалечен на ок. 5 км на север. Солун е на 105 км.

Удобства в Palladium Hotel

В Palladium Hotel можете да намерите плувен басейн с детска зона, джакузи, тераса с шезлонги и чадъри за слънчеви бани, детска площадка, безплатен паркинг и Wi-Fi.

Стаи и настаняване в Palladium Hotel

Стаите в Palladium Hotel са приятни и просторни, с изглед към басейна. Всяка разполага с баня с душ и сешоар, балкон, сателитна телевизия, телефон, климатик, бебешко креватче (по заявка, без допълнително заплащане), Wi-Fi интернет (безплатно), хладилник и сейф (срещу допълнително заплащане). Стаите са около 20-28 квадратни метра и са предназначен за 2-4 човека.

Хранене, ресторанти и барове в Palladium Hotel

В ресторанта на Palladium Hotel се предлага гръцка и международна кухня на шведска маса. Изхранването е на база пълен пансион (All Inclusive) или полупансион (закуска и вечеря).

Почивка и забавления в Palladium Hotel

За развлечение и спорт Palladium Hotel предлага на гостите си тенис корт, игрище за волейбол, игрище за баскетбол. Шах в градината.

За децата

Детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен и се намира на около половин километър от Palladium Hotel. Микробус на хотела няколко пъти на ден извършва безплатен превоз до там.

Късно записване - last minute предложение - 53% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 52% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 35% за настаняване в периода 14.09.2020 - 07.10.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 28% за настаняване в периода 27.08.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 28% за настаняване в периода 27.08.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 31.07.2020 - 13.09.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 14.05.2021 - 07.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 25% за настаняване в периода 14.05.2021 - 03.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Лято 2020 - Last minute

#888508

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 205лв
146лв
205лв
155лв
148лв
101лв
148лв
97лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
205лв
146лв
205лв
155лв
148лв
101лв
148лв
97лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 279лв
198лв
279лв
209лв
216лв
148лв
216лв
142лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
279лв
198лв
279лв
209лв
216лв
148лв
216лв
142лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 238лв
169лв
238лв
178лв
169лв
117лв
169лв
110лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
238лв
169лв
238лв
178лв
169лв
117лв
169лв
110лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
238лв
169лв
238лв
178лв
169лв
117лв
169лв
110лв
3 възрастни 238лв
169лв
238лв
178лв
169лв
117лв
169лв
110лв
Тройна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 310лв
220лв
310лв
234лв
238лв
164лв
238лв
155лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
310лв
220лв
310лв
234лв
238лв
164лв
238лв
155лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
328лв
234лв
328лв
247лв
256лв
175лв
256лв
166лв
3 възрастни 346лв
247лв
346лв
261лв
272лв
187лв
272лв
178лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
3 възрастни 288лв
205лв
288лв
216лв
209лв
144лв
209лв
135лв
3 възрастни 382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
288лв
205лв
288лв
216лв
209лв
144лв
209лв
135лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв
205лв
288лв
216лв
209лв
144лв
209лв
135лв
4 възрастни 382лв
272лв
382лв
288лв
265лв
182лв
265лв
173лв
Фамилна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 454лв
324лв
454лв
342лв
333лв
229лв
333лв
218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв
324лв
454лв
342лв
333лв
229лв
333лв
218лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
475лв
337лв
475лв
355лв
351лв
241лв
351лв
229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
475лв
337лв
475лв
355лв
351лв
241лв
351лв
229лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
454лв
324лв
454лв
342лв
333лв
229лв
333лв
218лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
493лв
351лв
493лв
369лв
369лв
252лв
369лв
241лв
3 възрастни 396лв
283лв
396лв
297лв
313лв
214лв
313лв
202лв
3 възрастни 493лв
351лв
493лв
369лв
369лв
252лв
369лв
241лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
511лв
364лв
511лв
382лв
385лв
263лв
385лв
252лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв
351лв
493лв
369лв
369лв
252лв
369лв
241лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
414лв
295лв
414лв
310лв
328лв
225лв
328лв
214лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
396лв
283лв
396лв
297лв
313лв
214лв
313лв
202лв
4 възрастни 529лв
376лв
529лв
396лв
403лв
277лв
403лв
263лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
3 възрастни 337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
4 възрастни 337лв
241лв
337лв
254лв
243лв
166лв
243лв
157лв
Джуниър сюит
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 409лв
292лв
409лв
308лв
313лв
214лв
313лв
202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
409лв
292лв
409лв
308лв
313лв
214лв
313лв
202лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
427лв
306лв
427лв
322лв
328лв
225лв
328лв
214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
427лв
306лв
427лв
322лв
328лв
225лв
328лв
214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
409лв
292лв
409лв
308лв
313лв
214лв
313лв
202лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
445лв
319лв
445лв
335лв
346лв
238лв
346лв
225лв
3 възрастни 445лв
319лв
445лв
335лв
346лв
238лв
346лв
225лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
466лв
331лв
466лв
349лв
364лв
250лв
364лв
236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
445лв
319лв
445лв
335лв
346лв
238лв
346лв
225лв
4 възрастни 484лв
344лв
484лв
362лв
380лв
261лв
380лв
247лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 346лв
247лв
346лв
261лв
252лв
173лв
252лв
164лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
346лв
247лв
346лв
261лв
252лв
173лв
252лв
164лв
Suite elegance
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 418лв
299лв
418лв
315лв
322лв
220лв
322лв
209лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
418лв
299лв
418лв
315лв
322лв
220лв
322лв
209лв

Лято 2021 - Ранни записвания

#881107

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 153лв
115лв
153лв
121лв
166лв
133лв
166лв
126лв
202лв
160лв
202лв
153лв
252лв
189лв
252лв
180лв
214лв
160лв
214лв
153лв
162лв
121лв
162лв
115лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
153лв
115лв
153лв
121лв
166лв
133лв
166лв
126лв
202лв
160лв
202лв
153лв
252лв
189лв
252лв
180лв
214лв
160лв
214лв
153лв
162лв
121лв
162лв
115лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 225лв
169лв
225лв
178лв
238лв
189лв
238лв
180лв
274лв
218лв
274лв
207лв
326лв
245лв
326лв
234лв
290лв
218лв
290лв
207лв
236лв
178лв
236лв
169лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв
169лв
225лв
178лв
238лв
189лв
238лв
180лв
274лв
218лв
274лв
207лв
326лв
245лв
326лв
234лв
290лв
218лв
290лв
207лв
236лв
178лв
236лв
169лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 175лв
133лв
175лв
139лв
193лв
153лв
193лв
146лв
234лв
184лв
234лв
175лв
290лв
218лв
290лв
207лв
247лв
184лв
247лв
175лв
184лв
139лв
184лв
133лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
175лв
133лв
175лв
139лв
193лв
153лв
193лв
146лв
234лв
184лв
234лв
175лв
290лв
218лв
290лв
207лв
247лв
184лв
247лв
175лв
184лв
139лв
184лв
133лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
175лв
133лв
175лв
139лв
193лв
153лв
193лв
146лв
234лв
184лв
234лв
175лв
290лв
218лв
290лв
207лв
247лв
184лв
247лв
175лв
184лв
139лв
184лв
133лв
3 възрастни 175лв
133лв
175лв
139лв
193лв
153лв
193лв
146лв
234лв
184лв
234лв
175лв
290лв
218лв
290лв
207лв
247лв
184лв
247лв
175лв
184лв
139лв
184лв
133лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 247лв
187лв
247лв
196лв
265лв
209лв
265лв
200лв
306лв
243лв
306лв
229лв
364лв
274лв
364лв
261лв
322лв
243лв
322лв
229лв
261лв
196лв
261лв
187лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
247лв
187лв
247лв
196лв
265лв
209лв
265лв
200лв
306лв
243лв
306лв
229лв
364лв
274лв
364лв
261лв
322лв
243лв
322лв
229лв
261лв
196лв
261лв
187лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв
200лв
265лв
209лв
283лв
225лв
283лв
214лв
324лв
256лв
324лв
243лв
385лв
288лв
385лв
274лв
342лв
256лв
342лв
243лв
279лв
209лв
279лв
200лв
3 възрастни 283лв
214лв
283лв
225лв
301лв
238лв
301лв
227лв
342лв
270лв
342лв
256лв
403лв
301лв
403лв
288лв
360лв
270лв
360лв
256лв
299лв
225лв
299лв
214лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
3 възрастни 216лв
162лв
216лв
171лв
225лв
178лв
225лв
169лв
283лв
225лв
283лв
214лв
351лв
263лв
351лв
250лв
299лв
225лв
299лв
214лв
227лв
171лв
227лв
162лв
3 възрастни 274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
216лв
162лв
216лв
171лв
225лв
178лв
225лв
169лв
283лв
225лв
283лв
214лв
351лв
263лв
351лв
250лв
299лв
225лв
299лв
214лв
227лв
171лв
227лв
162лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
216лв
162лв
216лв
171лв
225лв
178лв
225лв
169лв
283лв
225лв
283лв
214лв
351лв
263лв
351лв
250лв
299лв
225лв
299лв
214лв
227лв
171лв
227лв
162лв
4 възрастни 274лв
207лв
274лв
218лв
288лв
227лв
288лв
216лв
378лв
299лв
378лв
283лв
450лв
337лв
450лв
322лв
398лв
299лв
398лв
283лв
290лв
218лв
290лв
207лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 346лв
261лв
346лв
274лв
360лв
283лв
360лв
270лв
450лв
355лв
450лв
337лв
526лв
394лв
526лв
376лв
472лв
355лв
472лв
337лв
364лв
274лв
364лв
261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
346лв
261лв
346лв
274лв
360лв
283лв
360лв
270лв
450лв
355лв
450лв
337лв
526лв
394лв
526лв
376лв
472лв
355лв
472лв
337лв
364лв
274лв
364лв
261лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
364лв
274лв
364лв
288лв
378лв
299лв
378лв
283лв
468лв
369лв
468лв
351лв
544лв
409лв
544лв
389лв
493лв
369лв
493лв
351лв
385лв
288лв
385лв
274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
364лв
274лв
364лв
288лв
378лв
299лв
378лв
283лв
468лв
369лв
468лв
351лв
544лв
409лв
544лв
389лв
493лв
369лв
493лв
351лв
385лв
288лв
385лв
274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
346лв
261лв
346лв
274лв
360лв
283лв
360лв
270лв
450лв
355лв
450лв
337лв
526лв
394лв
526лв
376лв
472лв
355лв
472лв
337лв
364лв
274лв
364лв
261лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
382лв
288лв
382лв
301лв
396лв
313лв
396лв
297лв
486лв
385лв
486лв
364лв
562лв
423лв
562лв
403лв
511лв
385лв
511лв
364лв
403лв
301лв
403лв
288лв
3 възрастни 324лв
243лв
324лв
256лв
333лв
263лв
333лв
250лв
391лв
310лв
391лв
295лв
463лв
349лв
463лв
331лв
412лв
310лв
412лв
295лв
342лв
256лв
342лв
243лв
3 възрастни 382лв
288лв
382лв
301лв
396лв
313лв
396лв
297лв
486лв
385лв
486лв
364лв
562лв
423лв
562лв
403лв
511лв
385лв
511лв
364лв
403лв
301лв
403лв
288лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
400лв
301лв
400лв
317лв
414лв
326лв
414лв
310лв
504лв
398лв
504лв
378лв
583лв
436лв
583лв
416лв
531лв
398лв
531лв
378лв
421лв
317лв
421лв
301лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
382лв
288лв
382лв
301лв
396лв
313лв
396лв
297лв
486лв
385лв
486лв
364лв
562лв
423лв
562лв
403лв
511лв
385лв
511лв
364лв
403лв
301лв
403лв
288лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
342лв
256лв
342лв
270лв
351лв
277лв
351лв
263лв
409лв
324лв
409лв
308лв
484лв
362лв
484лв
344лв
432лв
324лв
432лв
308лв
360лв
270лв
360лв
256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв
243лв
324лв
256лв
333лв
263лв
333лв
250лв
391лв
310лв
391лв
295лв
463лв
349лв
463лв
331лв
412лв
310лв
412лв
295лв
342лв
256лв
342лв
243лв
4 възрастни 418лв
315лв
418лв
331лв
432лв
342лв
432лв
324лв
522лв
412лв
522лв
391лв
601лв
452лв
601лв
430лв
549лв
412лв
549лв
391лв
441лв
331лв
441лв
315лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
3 възрастни 252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
4 възрастни 252лв
189лв
252лв
200лв
265лв
209лв
265лв
200лв
333лв
263лв
333лв
250лв
398лв
299лв
398лв
283лв
351лв
263лв
351лв
250лв
265лв
200лв
265лв
189лв
Джуниър сюит
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 324лв
243лв
324лв
256лв
337лв
268лв
337лв
254лв
405лв
319лв
405лв
304лв
472лв
355лв
472лв
337лв
425лв
319лв
425лв
304лв
342лв
256лв
342лв
243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв
243лв
324лв
256лв
337лв
268лв
337лв
254лв
405лв
319лв
405лв
304лв
472лв
355лв
472лв
337лв
425лв
319лв
425лв
304лв
342лв
256лв
342лв
243лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
342лв
256лв
342лв
270лв
355лв
281лв
355лв
268лв
423лв
335лв
423лв
317лв
493лв
369лв
493лв
351лв
445лв
335лв
445лв
317лв
360лв
270лв
360лв
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
342лв
256лв
342лв
270лв
355лв
281лв
355лв
268лв
423лв
335лв
423лв
317лв
493лв
369лв
493лв
351лв
445лв
335лв
445лв
317лв
360лв
270лв
360лв
256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
324лв
243лв
324лв
256лв
337лв
268лв
337лв
254лв
405лв
319лв
405лв
304лв
472лв
355лв
472лв
337лв
425лв
319лв
425лв
304лв
342лв
256лв
342лв
243лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
360лв
270лв
360лв
283лв
373лв
295лв
373лв
281лв
441лв
349лв
441лв
331лв
511лв
385лв
511лв
364лв
463лв
349лв
463лв
331лв
378лв
283лв
378лв
270лв
3 възрастни 360лв
270лв
360лв
283лв
373лв
295лв
373лв
281лв
441лв
349лв
441лв
331лв
511лв
385лв
511лв
364лв
463лв
349лв
463лв
331лв
378лв
283лв
378лв
270лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
378лв
283лв
378лв
299лв
391лв
310лв
391лв
295лв
459лв
362лв
459лв
344лв
531лв
398лв
531лв
378лв
484лв
362лв
484лв
344лв
398лв
299лв
398лв
283лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв
270лв
360лв
283лв
373лв
295лв
373лв
281лв
441лв
349лв
441лв
331лв
511лв
385лв
511лв
364лв
463лв
349лв
463лв
331лв
378лв
283лв
378лв
270лв
4 възрастни 396лв
297лв
396лв
313лв
409лв
324лв
409лв
308лв
477лв
376лв
477лв
358лв
549лв
412лв
549лв
391лв
502лв
376лв
502лв
358лв
416лв
313лв
416лв
297лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 261лв
196лв
261лв
207лв
274лв
218лв
274лв
207лв
342лв
270лв
342лв
256лв
412лв
310лв
412лв
295лв
360лв
270лв
360лв
256лв
274лв
207лв
274лв
196лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
261лв
196лв
261лв
207лв
274лв
218лв
274лв
207лв
342лв
270лв
342лв
256лв
412лв
310лв
412лв
295лв
360лв
270лв
360лв
256лв
274лв
207лв
274лв
196лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 333лв
250лв
333лв
263лв
346лв
274лв
346лв
261лв
414лв
326лв
414лв
310лв
488лв
367лв
488лв
349лв
436лв
326лв
436лв
310лв
351лв
263лв
351лв
250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
333лв
250лв
333лв
263лв
346лв
274лв
346лв
261лв
414лв
326лв
414лв
310лв
488лв
367лв
488лв
349лв
436лв
326лв
436лв
310лв
351лв
263лв
351лв
250лв

Лято 2020 - Редовни цени

#866520

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 196лв 205лв 155лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
196лв 205лв 155лв 148лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 265лв 279лв 227лв 216лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 279лв 227лв 216лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 225лв 238лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 238лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
225лв 238лв 178лв 169лв
3 възрастни 225лв 238лв 178лв 169лв
Тройна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 295лв 310лв 252лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
295лв 310лв 252лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
313лв 328лв 270лв 256лв
3 възрастни 328лв 346лв 288лв 272лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 364лв 382лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
3 възрастни 272лв 288лв 218лв 209лв
3 възрастни 364лв 382лв 279лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 382лв 279лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
272лв 288лв 218лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
272лв 288лв 218лв 209лв
4 възрастни 364лв 382лв 279лв 265лв
Фамилна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 432лв 454лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 454лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
450лв 475лв 369лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
450лв 475лв 369лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
432лв 454лв 351лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
468лв 493лв 387лв 369лв
3 възрастни 376лв 396лв 328лв 313лв
3 възрастни 468лв 493лв 387лв 369лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
484лв 511лв 405лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
468лв 493лв 387лв 369лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
394лв 414лв 346лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
376лв 396лв 328лв 313лв
4 възрастни 502лв 529лв 423лв 403лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 322лв 337лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
3 възрастни 322лв 337лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
322лв 337лв 256лв 243лв
4 възрастни 322лв 337лв 256лв 243лв
Джуниър сюит
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 389лв 409лв 328лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
389лв 409лв 328лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
407лв 427лв 346лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
407лв 427лв 346лв 328лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
389лв 409лв 328лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
425лв 445лв 364лв 346лв
3 възрастни 425лв 445лв 364лв 346лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
441лв 466лв 382лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
425лв 445лв 364лв 346лв
4 възрастни 459лв 484лв 400лв 380лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 328лв 346лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 346лв 265лв 252лв
Suite elegance
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 398лв 418лв 337лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
398лв 418лв 337лв 322лв

Лято 2020 - Редовни цени

#761343

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 202лв 214лв 162лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
202лв 214лв 162лв 153лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 274лв 290лв 236лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 290лв 236лв 225лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 234лв 247лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
234лв 247лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
234лв 247лв 184лв 175лв
3 възрастни 234лв 247лв 184лв 175лв
Тройна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 306лв 322лв 261лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
306лв 322лв 261лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
324лв 342лв 279лв 265лв
3 възрастни 342лв 360лв 299лв 283лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни 283лв 299лв 227лв 216лв
3 възрастни 378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
283лв 299лв 227лв 216лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 299лв 227лв 216лв
4 възрастни 378лв 398лв 290лв 274лв
Фамилна стая
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
468лв 493лв 385лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
468лв 493лв 385лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни 391лв 412лв 342лв 324лв
3 възрастни 486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
504лв 531лв 421лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
409лв 432лв 360лв 342лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
391лв 412лв 342лв 324лв
4 възрастни 522лв 549лв 441лв 418лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни 333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
333лв 351лв 265лв 252лв
4 възрастни 333лв 351лв 265лв 252лв
Джуниър сюит
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
423лв 445лв 360лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
423лв 445лв 360лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
441лв 463лв 378лв 360лв
3 възрастни 441лв 463лв 378лв 360лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
459лв 484лв 398лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
441лв 463лв 378лв 360лв
4 възрастни 477лв 502лв 416лв 396лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 342лв 360лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 360лв 274лв 261лв
Suite elegance
All inclusive
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 414лв 436лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
414лв 436лв 351лв 333лв

Лято 2021 - Редовни цени

#881103

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 238лв 252лв 202лв 214лв 153лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 238лв 252лв 202лв 214лв 153лв 162лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 310лв 326лв 274лв 290лв 225лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 310лв 326лв 274лв 290лв 225лв 236лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 234лв 247лв 175лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 234лв 247лв 175лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 234лв 247лв 175лв 184лв
3 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 234лв 247лв 175лв 184лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 346лв 364лв 306лв 322лв 247лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 346лв 364лв 306лв 322лв 247лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 299лв 283лв 342лв 324лв 364лв 385лв 324лв 342лв 265лв 279лв
3 възрастни 299лв 283лв 317лв 301лв 360лв 342лв 382лв 403лв 342лв 360лв 283лв 299лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
3 възрастни 227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 283лв 299лв 216лв 227лв
3 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 283лв 299лв 216лв 227лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 283лв 299лв 216лв 227лв
4 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 378лв 398лв 274лв 290лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 450лв 472лв 346лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 450лв 472лв 346лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 517лв 544лв 468лв 493лв 364лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 517лв 544лв 468лв 493лв 364лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 450лв 472лв 346лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 486лв 511лв 382лв 403лв
3 възрастни 342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 441лв 463лв 391лв 412лв 324лв 342лв
3 възрастни 403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 486лв 511лв 382лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
421лв 400лв 436лв 414лв 531лв 504лв 553лв 583лв 504лв 531лв 400лв 421лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 486лв 511лв 382лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 369лв 351лв 432лв 409лв 459лв 484лв 409лв 432лв 342лв 360лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 441лв 463лв 391лв 412лв 324лв 342лв
4 възрастни 441лв 418лв 454лв 432лв 549лв 522лв 571лв 601лв 522лв 549лв 418лв 441лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
3 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
4 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 333лв 351лв 252лв 265лв
Джуниър сюит
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 405лв 425лв 324лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 405лв 425лв 324лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 468лв 493лв 423лв 445лв 342лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 468лв 493лв 423лв 445лв 342лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 405лв 425лв 324лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 441лв 463лв 360лв 378лв
3 възрастни 378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 441лв 463лв 360лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
398лв 378лв 412лв 391лв 484лв 459лв 504лв 531лв 459лв 484лв 378лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 441лв 463лв 360лв 378лв
4 възрастни 416лв 396лв 432лв 409лв 502лв 477лв 522лв 549лв 477лв 502лв 396лв 416лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 391лв 412лв 342лв 360лв 261лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 391лв 412лв 342лв 360лв 261лв 274лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 463лв 488лв 414лв 436лв 333лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 463лв 488лв 414лв 436лв 333лв 351лв
read /usr/hosting/ebusiness-bg/hotel.ebusiness.bg/cached_pages_standalone/59abd6a7db249cf1daa83ab37b976512