bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Palladium Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Palladium Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Palladium Hotel се намира близо до Криопиги – популярна дестинация на Касандра – и е построен с идеята да създаде дружелюбна и спокойна семейна среда за почивка в модерна обстановка и на много изгодни цени. Хотелът предлага класическата за Халкидики комбинация от морски бриз и борови дървета и е ориентиран към търсещите релаксираща атмосфера далеч от шума на по-забързаните курорти. Palladium Hotel се състои от 60 помещения за настаняване, разпределени в 4 отделни сгради с бунгала в красива градина. В хотела можете да се разположите на терасата за слънчеви бани пред плувния басейн, a aко предпочитате плажа – такъв има на половин километър. Мястото е подходящо и за посещение на различни плажове – за предпочитащите разнообразието гости, които разполагат със собствен транспорт.

Местоположение на Palladium Hotel, Халкидики

Palladium Hotel се намира малко на север от популярния курорт Криопиги (1,9 км) на източното крайбрежие на ръкава Касандра, п-в Халкидики. Разстоянието до най-близкия плаж е 0,5 км. Оживеният курорт Калитея е отдалечен на ок. 5 км на север. Солун е на 105 км.

Адрес: Криопиги, Greece

Удобства в Palladium Hotel

В Palladium Hotel можете да намерите плувен басейн с детска зона, джакузи, тераса с шезлонги и чадъри за слънчеви бани, детска площадка, безплатен паркинг и Wi-Fi.

Стаи и настаняване в Palladium Hotel

Стаите в Palladium Hotel са приятни и просторни, с изглед към басейна. Всяка разполага с баня с душ и сешоар, балкон, сателитна телевизия, телефон, климатик, бебешко креватче (по заявка, без допълнително заплащане), Wi-Fi интернет (безплатно), хладилник и сейф (срещу допълнително заплащане). Стаите са около 20-28 квадратни метра и са предназначен за 2-4 човека.

Хранене, ресторанти и барове в Palladium Hotel

В ресторанта на Palladium Hotel се предлага гръцка и международна кухня на шведска маса. Изхранването е на база пълен пансион (All Inclusive) или полупансион (закуска и вечеря).

Почивка и забавления в Palladium Hotel

За развлечение и спорт Palladium Hotel предлага на гостите си тенис корт, игрище за волейбол, игрище за баскетбол. Шах в градината.

За децата

Детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен и се намира на около половин километър от Palladium Hotel. Микробус на хотела няколко пъти на ден извършва безплатен превоз до там.

Намаление от дата 06.05.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 160лв 153лв 214лв 202лв 182лв 173лв 121лв 115лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
160лв 153лв 214лв 202лв 182лв 173лв 121лв 115лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 218лв 207лв 279лв 265лв 245лв 234лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
218лв 207лв 279лв 265лв 245лв 234лв 178лв 169лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 184лв 175лв 245лв 234лв 209лв 200лв 139лв 133лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
184лв 175лв 245лв 234лв 209лв 200лв 139лв 133лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
184лв 175лв 245лв 234лв 209лв 200лв 139лв 133лв
3 възрастни 184лв 175лв 245лв 234лв 209лв 200лв 139лв 133лв
Тройна стая
All inclusive
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 243лв 229лв 310лв 295лв 274лв 261лв 196лв 187лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
256лв 243лв 326лв 310лв 290лв 277лв 209лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
243лв 229лв 310лв 295лв 274лв 261лв 196лв 187лв
3 възрастни 270лв 256лв 342лв 326лв 306лв 290лв 225лв 214лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
3 възрастни 299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
3 възрастни 225лв 214лв 299лв 283лв 254лв 241лв 171лв 162лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
225лв 214лв 299лв 283лв 254лв 241лв 171лв 162лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 214лв 299лв 283лв 254лв 241лв 171лв 162лв
4 възрастни 299лв 283лв 382лв 364лв 337лв 322лв 218лв 207лв
Фамилна стая
All inclusive
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 355лв 337лв 448лв 425лв 403лв 382лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
369лв 351лв 463лв 441лв 418лв 398лв 288лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 337лв 448лв 425лв 403лв 382лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
369лв 351лв 463лв 441лв 418лв 398лв 288лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
355лв 337лв 448лв 425лв 403лв 382лв 274лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
385лв 364лв 479лв 454лв 434лв 414лв 301лв 288лв
3 възрастни 385лв 364лв 479лв 454лв 434лв 414лв 301лв 288лв
3 възрастни 310лв 295лв 394лв 376лв 351лв 333лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
398лв 378лв 495лв 470лв 450лв 427лв 317лв 301лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
385лв 364лв 479лв 454лв 434лв 414лв 301лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
324лв 308лв 412лв 389лв 367лв 349лв 270лв 256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
310лв 295лв 394лв 376лв 351лв 333лв 256лв 243лв
4 възрастни 412лв 391лв 511лв 486лв 468лв 443лв 331лв 315лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
3 възрастни 263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
4 възрастни 263лв 250лв 337лв 322лв 299лв 283лв 200лв 189лв
Малък апартамент
All inclusive
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 319лв 304лв 403лв 382лв 362лв 344лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
335лв 317лв 418лв 398лв 378лв 360лв 270лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 304лв 403лв 382лв 362лв 344лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
335лв 317лв 418лв 398лв 378лв 360лв 270лв 256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
319лв 304лв 403лв 382лв 362лв 344лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
349лв 331лв 434лв 414лв 394лв 376лв 283лв 270лв
3 възрастни 349лв 331лв 434лв 414лв 394лв 376лв 283лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
362лв 344лв 450лв 427лв 412лв 389лв 299лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
349лв 331лв 434лв 414лв 394лв 376лв 283лв 270лв
4 възрастни 376лв 358лв 468лв 443лв 427лв 405лв 313лв 297лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 270лв 256лв 351лв 333лв 306лв 290лв 207лв 196лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
270лв 256лв 351лв 333лв 306лв 290лв 207лв 196лв
Suite elegance
All inclusive
19.06.
2020 - 09.07.
2020
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 326лв 310лв 414лв 394лв 371лв 353лв 263лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
326лв 310лв 414лв 394лв 371лв 353лв 263лв 250лв

Редовна цена

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 155лв 148лв 162лв 169лв 205лв 196лв 243лв 229лв 205лв 196лв 155лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
155лв 148лв 162лв 169лв 205лв 196лв 243лв 229лв 205лв 196лв 155лв 148лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 227лв 216лв 229лв 243лв 279лв 265лв 315лв 299лв 279лв 265лв 227лв 216лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 216лв 229лв 243лв 279лв 265лв 315лв 299лв 279лв 265лв 227лв 216лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 178лв 169лв 187лв 196лв 238лв 225лв 279лв 265лв 238лв 225лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
178лв 169лв 187лв 196лв 238лв 225лв 279лв 265лв 238лв 225лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
178лв 169лв 187лв 196лв 238лв 225лв 279лв 265лв 238лв 225лв 178лв 169лв
3 възрастни 178лв 169лв 187лв 196лв 238лв 225лв 279лв 265лв 238лв 225лв 178лв 169лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 252лв 238лв 256лв 270лв 310лв 295лв 351лв 333лв 310лв 295лв 252лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
270лв 256лв 272лв 288лв 328лв 313лв 369лв 351лв 328лв 313лв 270лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
252лв 238лв 256лв 270лв 310лв 295лв 351лв 333лв 310лв 295лв 252лв 238лв
3 възрастни 288лв 272лв 290лв 306лв 346лв 328лв 387лв 369лв 346лв 328лв 288лв 272лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
3 възрастни 279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
3 възрастни 218лв 209лв 216лв 227лв 288лв 272лв 337лв 322лв 288лв 272лв 218лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
218лв 209лв 216лв 227лв 288лв 272лв 337лв 322лв 288лв 272лв 218лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
218лв 209лв 216лв 227лв 288лв 272лв 337лв 322лв 288лв 272лв 218лв 209лв
4 възрастни 279лв 265лв 277лв 292лв 382лв 364лв 432лв 412лв 382лв 364лв 279лв 265лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 351лв 333лв 346лв 364лв 454лв 432лв 506лв 481лв 454лв 432лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
369лв 351лв 364лв 382лв 475лв 450лв 524лв 497лв 475лв 450лв 369лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 333лв 346лв 364лв 454лв 432лв 506лв 481лв 454лв 432лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
369лв 351лв 364лв 382лв 475лв 450лв 524лв 497лв 475лв 450лв 369лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
351лв 333лв 346лв 364лв 454лв 432лв 506лв 481лв 454лв 432лв 351лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
387лв 369лв 380лв 400лв 493лв 468лв 542лв 515лв 493лв 468лв 387лв 369лв
3 възрастни 387лв 369лв 380лв 400лв 493лв 468лв 542лв 515лв 493лв 468лв 387лв 369лв
3 възрастни 328лв 313лв 322лв 337лв 396лв 376лв 445лв 425лв 396лв 376лв 328лв 313лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
405лв 385лв 398лв 418лв 511лв 484лв 560лв 533лв 511лв 484лв 405лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
387лв 369лв 380лв 400лв 493лв 468лв 542лв 515лв 493лв 468лв 387лв 369лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
346лв 328лв 337лв 355лв 414лв 394лв 466лв 441лв 414лв 394лв 346лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 313лв 322лв 337лв 396лв 376лв 445лв 425лв 396лв 376лв 328лв 313лв
4 възрастни 423лв 403лв 416лв 436лв 529лв 502лв 578лв 549лв 529лв 502лв 423лв 403лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
3 възрастни 256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
4 възрастни 256лв 243лв 256лв 270лв 337лв 322лв 382лв 364лв 337лв 322лв 256лв 243лв
Малък апартамент
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 328лв 313лв 324лв 342лв 409лв 389лв 454лв 432лв 409лв 389лв 328лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
346лв 328лв 342лв 360лв 427лв 407лв 475лв 450лв 427лв 407лв 346лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 313лв 324лв 342лв 409лв 389лв 454лв 432лв 409лв 389лв 328лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
346лв 328лв 342лв 360лв 427лв 407лв 475лв 450лв 427лв 407лв 346лв 328лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
328лв 313лв 324лв 342лв 409лв 389лв 454лв 432лв 409лв 389лв 328лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
364лв 346лв 360лв 378лв 445лв 425лв 493лв 468лв 445лв 425лв 364лв 346лв
3 възрастни 364лв 346лв 360лв 378лв 445лв 425лв 493лв 468лв 445лв 425лв 364лв 346лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
382лв 364лв 376лв 396лв 466лв 441лв 511лв 484лв 466лв 441лв 382лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 346лв 360лв 378лв 445лв 425лв 493лв 468лв 445лв 425лв 364лв 346лв
4 възрастни 400лв 380лв 394лв 414лв 484лв 459лв 529лв 502лв 484лв 459лв 400лв 380лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 265лв 252лв 265лв 279лв 346лв 328лв 396лв 376лв 346лв 328лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 265лв 279лв 346лв 328лв 396лв 376лв 346лв 328лв 265лв 252лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 337лв 322лв 333лв 351лв 418лв 398лв 470лв 445лв 418лв 398лв 337лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 322лв 333лв 351лв 418лв 398лв 470лв 445лв 418лв 398лв 337лв 322лв

Редовна цена

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 238лв 252лв 214лв 202лв 162лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 238лв 252лв 214лв 202лв 162лв 153лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 310лв 326лв 290лв 274лв 236лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 310лв 326лв 290лв 274лв 236лв 225лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 247лв 234лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 247лв 234лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 247лв 234лв 184лв 175лв
3 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 274лв 290лв 247лв 234лв 184лв 175лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 346лв 364лв 322лв 306лв 261лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 299лв 283лв 342лв 324лв 364лв 385лв 342лв 324лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 346лв 364лв 322лв 306лв 261лв 247лв
3 възрастни 299лв 283лв 317лв 301лв 360лв 342лв 382лв 403лв 360лв 342лв 299лв 283лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
3 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
3 възрастни 227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 299лв 283лв 227лв 216лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 299лв 283лв 227лв 216лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 333лв 351лв 299лв 283лв 227лв 216лв
4 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 427лв 450лв 398лв 378лв 290лв 274лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 472лв 450лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 517лв 544лв 493лв 468лв 385лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 472лв 450лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 517лв 544лв 493лв 468лв 385лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 499лв 526лв 472лв 450лв 364лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 511лв 486лв 403лв 382лв
3 възрастни 403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 511лв 486лв 403лв 382лв
3 възрастни 342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 441лв 463лв 412лв 391лв 342лв 324лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
421лв 400лв 436лв 414лв 531лв 504лв 553лв 583лв 531лв 504лв 421лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 535лв 562лв 511лв 486лв 403лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 369лв 351лв 432лв 409лв 459лв 484лв 432лв 409лв 360лв 342лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 441лв 463лв 412лв 391лв 342лв 324лв
4 възрастни 441лв 418лв 454лв 432лв 549лв 522лв 571лв 601лв 549лв 522лв 441лв 418лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
3 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
4 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 378лв 398лв 351лв 333лв 265лв 252лв
Малък апартамент
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 425лв 405лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 468лв 493лв 445лв 423лв 360лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 425лв 405лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 468лв 493лв 445лв 423лв 360лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 450лв 472лв 425лв 405лв 342лв 324лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 463лв 441лв 378лв 360лв
3 възрастни 378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 463лв 441лв 378лв 360лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
398лв 378лв 412лв 391лв 484лв 459лв 504лв 531лв 484лв 459лв 398лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 486лв 511лв 463лв 441лв 378лв 360лв
4 възрастни 416лв 396лв 432лв 409лв 502лв 477лв 522лв 549лв 502лв 477лв 416лв 396лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 391лв 412лв 360лв 342лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 391лв 412лв 360лв 342лв 274лв 261лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2020 - 03.06.
2020
14.05.
2020 - 03.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
04.06.
2020 - 16.06.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
17.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
10.07.
2020 - 26.08.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
27.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
14.09.
2020 - 07.10.
2020
2 възрастни 351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 463лв 488лв 436лв 414лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 463лв 488лв 436лв 414лв 351лв 333лв

Ранни записвания от 28.05 до 31.12.2020

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 121лв 115лв 133лв 126лв 153лв 160лв 189лв 180лв 160лв 153лв 121лв 115лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
121лв 115лв 133лв 126лв 153лв 160лв 189лв 180лв 160лв 153лв 121лв 115лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 178лв 169лв 189лв 180лв 207лв 218лв 245лв 234лв 218лв 207лв 178лв 169лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
178лв 169лв 189лв 180лв 207лв 218лв 245лв 234лв 218лв 207лв 178лв 169лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 139лв 133лв 153лв 146лв 175лв 184лв 218лв 207лв 184лв 175лв 139лв 133лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
139лв 133лв 153лв 146лв 175лв 184лв 218лв 207лв 184лв 175лв 139лв 133лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
139лв 133лв 153лв 146лв 175лв 184лв 218лв 207лв 184лв 175лв 139лв 133лв
3 възрастни 139лв 133лв 153лв 146лв 175лв 184лв 218лв 207лв 184лв 175лв 139лв 133лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 196лв 187лв 209лв 200лв 229лв 243лв 274лв 261лв 243лв 229лв 196лв 187лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
209лв 200лв 225лв 214лв 243лв 256лв 288лв 274лв 256лв 243лв 209лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
196лв 187лв 209лв 200лв 229лв 243лв 274лв 261лв 243лв 229лв 196лв 187лв
3 възрастни 225лв 214лв 238лв 227лв 256лв 270лв 301лв 288лв 270лв 256лв 225лв 214лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
3 възрастни 218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
3 възрастни 171лв 162лв 178лв 169лв 214лв 225лв 263лв 250лв 225лв 214лв 171лв 162лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
171лв 162лв 178лв 169лв 214лв 225лв 263лв 250лв 225лв 214лв 171лв 162лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
171лв 162лв 178лв 169лв 214лв 225лв 263лв 250лв 225лв 214лв 171лв 162лв
4 възрастни 218лв 207лв 227лв 216лв 283лв 299лв 337лв 322лв 299лв 283лв 218лв 207лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 274лв 261лв 283лв 270лв 337лв 355лв 394лв 376лв 355лв 337лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
288лв 274лв 299лв 283лв 351лв 369лв 409лв 389лв 369лв 351лв 288лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 261лв 283лв 270лв 337лв 355лв 394лв 376лв 355лв 337лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
288лв 274лв 299лв 283лв 351лв 369лв 409лв 389лв 369лв 351лв 288лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
274лв 261лв 283лв 270лв 337лв 355лв 394лв 376лв 355лв 337лв 274лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
301лв 288лв 313лв 297лв 364лв 385лв 423лв 403лв 385лв 364лв 301лв 288лв
3 възрастни 301лв 288лв 313лв 297лв 364лв 385лв 423лв 403лв 385лв 364лв 301лв 288лв
3 възрастни 256лв 243лв 263лв 250лв 295лв 310лв 349лв 331лв 310лв 295лв 256лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
317лв 301лв 326лв 310лв 378лв 398лв 436лв 416лв 398лв 378лв 317лв 301лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 288лв 313лв 297лв 364лв 385лв 423лв 403лв 385лв 364лв 301лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
270лв 256лв 277лв 263лв 308лв 324лв 362лв 344лв 324лв 308лв 270лв 256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 243лв 263лв 250лв 295лв 310лв 349лв 331лв 310лв 295лв 256лв 243лв
4 възрастни 331лв 315лв 342лв 324лв 391лв 412лв 452лв 430лв 412лв 391лв 331лв 315лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
3 възрастни 200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
4 възрастни 200лв 189лв 209лв 200лв 250лв 263лв 299лв 283лв 263лв 250лв 200лв 189лв
Малък апартамент
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 256лв 243лв 268лв 254лв 304лв 319лв 355лв 337лв 319лв 304лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
270лв 256лв 281лв 268лв 317лв 335лв 369лв 351лв 335лв 317лв 270лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 243лв 268лв 254лв 304лв 319лв 355лв 337лв 319лв 304лв 256лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
270лв 256лв 281лв 268лв 317лв 335лв 369лв 351лв 335лв 317лв 270лв 256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв 243лв 268лв 254лв 304лв 319лв 355лв 337лв 319лв 304лв 256лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
283лв 270лв 295лв 281лв 331лв 349лв 385лв 364лв 349лв 331лв 283лв 270лв
3 възрастни 283лв 270лв 295лв 281лв 331лв 349лв 385лв 364лв 349лв 331лв 283лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
299лв 283лв 310лв 295лв 344лв 362лв 398лв 378лв 362лв 344лв 299лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 270лв 295лв 281лв 331лв 349лв 385лв 364лв 349лв 331лв 283лв 270лв
4 възрастни 313лв 297лв 324лв 308лв 358лв 376лв 412лв 391лв 376лв 358лв 313лв 297лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 207лв 196лв 218лв 207лв 256лв 270лв 310лв 295лв 270лв 256лв 207лв 196лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
207лв 196лв 218лв 207лв 256лв 270лв 310лв 295лв 270лв 256лв 207лв 196лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 263лв 250лв 274лв 261лв 310лв 326лв 367лв 349лв 326лв 310лв 263лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
263лв 250лв 274лв 261лв 310лв 326лв 367лв 349лв 326лв 310лв 263лв 250лв

Редовна цена

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 252лв 238лв 202лв 214лв 162лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
162лв 153лв 175лв 166лв 214лв 202лв 252лв 238лв 202лв 214лв 162лв 153лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 326лв 310лв 274лв 290лв 236лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
236лв 225лв 252лв 238лв 290лв 274лв 326лв 310лв 274лв 290лв 236лв 225лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 290лв 274лв 234лв 247лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 290лв 274лв 234лв 247лв 184лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 290лв 274лв 234лв 247лв 184лв 175лв
3 възрастни 184лв 175лв 205лв 193лв 247лв 234лв 290лв 274лв 234лв 247лв 184лв 175лв
Тройна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 364лв 346лв 306лв 322лв 261лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
279лв 265лв 299лв 283лв 342лв 324лв 385лв 364лв 324лв 342лв 279лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
261лв 247лв 279лв 265лв 322лв 306лв 364лв 346лв 306лв 322лв 261лв 247лв
3 възрастни 299лв 283лв 317лв 301лв 360лв 342лв 403лв 382лв 342лв 360лв 299лв 283лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни 227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 351лв 333лв 283лв 299лв 227лв 216лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 351лв 333лв 283лв 299лв 227лв 216лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 216лв 236лв 225лв 299лв 283лв 351лв 333лв 283лв 299лв 227лв 216лв
4 възрастни 290лв 274лв 304лв 288лв 398лв 378лв 450лв 427лв 378лв 398лв 290лв 274лв
Фамилна стая
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 526лв 499лв 450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 544лв 517лв 468лв 493лв 385лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 526лв 499лв 450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
385лв 364лв 398лв 378лв 493лв 468лв 544лв 517лв 468лв 493лв 385лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
364лв 346лв 378лв 360лв 472лв 450лв 526лв 499лв 450лв 472лв 364лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 562лв 535лв 486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни 403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 562лв 535лв 486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни 342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 463лв 441лв 391лв 412лв 342лв 324лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
421лв 400лв 436лв 414лв 531лв 504лв 583лв 553лв 504лв 531лв 421лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 382лв 416лв 396лв 511лв 486лв 562лв 535лв 486лв 511лв 403лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 369лв 351лв 432лв 409лв 484лв 459лв 409лв 432лв 360лв 342лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 351лв 333лв 412лв 391лв 463лв 441лв 391лв 412лв 342лв 324лв
4 възрастни 441лв 418лв 454лв 432лв 549лв 522лв 601лв 571лв 522лв 549лв 441лв 418лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
4 възрастни 265лв 252лв 279лв 265лв 351лв 333лв 398лв 378лв 333лв 351лв 265лв 252лв
Малък апартамент
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 472лв 450лв 405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 493лв 468лв 423лв 445лв 360лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 472лв 450лв 405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-12 г.
360лв 342лв 373лв 355лв 445лв 423лв 493лв 468лв 423лв 445лв 360лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
342лв 324лв 355лв 337лв 425лв 405лв 472лв 450лв 405лв 425лв 342лв 324лв
2 възрастни,
2 деца 2-12 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 511лв 486лв 441лв 463лв 378лв 360лв
3 възрастни 378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 511лв 486лв 441лв 463лв 378лв 360лв
3 възрастни,
1 дете 2-12 г.
398лв 378лв 412лв 391лв 484лв 459лв 531лв 504лв 459лв 484лв 398лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 360лв 394лв 373лв 463лв 441лв 511лв 486лв 441лв 463лв 378лв 360лв
4 възрастни 416лв 396лв 432лв 409лв 502лв 477лв 549лв 522лв 477лв 502лв 416лв 396лв
Suite elegance
Закуска и вечеря
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 412лв 391лв 342лв 360лв 274лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 261лв 290лв 274лв 360лв 342лв 412лв 391лв 342лв 360лв 274лв 261лв
Suite elegance
All inclusive
14.05.
2021 - 03.06.
2021
14.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
04.06.
2021 - 16.06.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
17.06.
2021 - 09.07.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
10.07.
2021 - 26.08.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
27.08.
2021 - 13.09.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
14.09.
2021 - 07.10.
2021
2 възрастни 351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 488лв 463лв 414лв 436лв 351лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 333лв 364лв 346лв 436лв 414лв 488лв 463лв 414лв 436лв 351лв 333лв