bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Palladium Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Palladium Hotel - Халкидики / Касандра, Криопиги

Palladium Hotel се намира близо до Криопиги – популярна дестинация на Касандра – и е построен с идеята да създаде дружелюбна и спокойна семейна среда за почивка в модерна обстановка и на много изгодни цени. Хотелът предлага класическата за Халкидики комбинация от морски бриз и борови дървета и е ориентиран към търсещите релаксираща атмосфера далеч от шума на по-забързаните курорти. Palladium Hotel се състои от 60 помещения за настаняване, разпределени в 4 отделни сгради с бунгала в красива градина. В хотела можете да се разположите на терасата за слънчеви бани пред плувния басейн, a aко предпочитате плажа – такъв има на половин километър. Мястото е подходящо и за посещение на различни плажове – за предпочитащите разнообразието гости, които разполагат със собствен транспорт.

Местоположение на Palladium Hotel, Халкидики

Palladium Hotel се намира малко на север от популярния курорт Криопиги (1,9 км) на източното крайбрежие на ръкава Касандра, п-в Халкидики. Разстоянието до най-близкия плаж е 0,5 км. Оживеният курорт Калитея е отдалечен на ок. 5 км на север. Солун е на 105 км.

Адрес: Криопиги, Гърция

Удобства в Palladium Hotel

В Palladium Hotel можете да намерите плувен басейн с детска зона, джакузи, тераса с шезлонги и чадъри за слънчеви бани, детска площадка, безплатен паркинг и Wi-Fi.

Стаи и настаняване в Palladium Hotel

Стаите в Palladium Hotel са приятни и просторни, с изглед към басейна. Всяка разполага с баня с душ и сешоар, балкон, сателитна телевизия, телефон, климатик, бебешко креватче (по заявка, без допълнително заплащане), Wi-Fi интернет (безплатно), хладилник и сейф (срещу допълнително заплащане). Стаите са около 20-28 квадратни метра и са предназначен за 2-4 човека.

Хранене, ресторанти и барове в Palladium Hotel

В ресторанта на Palladium Hotel се предлага гръцка и международна кухня на шведска маса. Изхранването е на база пълен пансион (All Inclusive) или полупансион (закуска и вечеря).

Почивка и забавления в Palladium Hotel

За развлечение и спорт Palladium Hotel предлага на гостите си тенис корт, игрище за волейбол, игрище за баскетбол. Шах в градината.

За децата

Детска площадка, детски басейн.

Плаж

Плажът е пясъчен и се намира на около половин километър от Palladium Hotel. Микробус на хотела няколко пъти на ден извършва безплатен превоз до там.

Лято 2021 - Last minute

#919294

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 274лв 232лв
232лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 232лв
232лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 355лв 313лв
313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 313лв
313лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 331лв 279лв
279лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
331лв 279лв
279лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
331лв 279лв
279лв
3 възрастни 331лв 279лв
279лв
Тройна стая
All inclusive
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 412лв 360лв
360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
412лв 360лв
360лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
432лв 380лв
380лв
3 възрастни 452лв 400лв
400лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
3 възрастни 493лв 421лв
421лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
4 възрастни 493лв 421лв
421лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв
421лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв
421лв
5 възрастни 493лв 421лв
421лв
Фамилна стая
All inclusive
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 574лв 502лв
502лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
574лв 502лв
502лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
594лв 522лв
522лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
594лв 522лв
522лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
594лв 522лв
522лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
612лв 542лв
542лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
574лв 502лв
502лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
612лв 542лв
542лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
632лв 562лв
562лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
574лв 502лв
502лв
3 възрастни 612лв 542лв
542лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
612лв 542лв
542лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
632лв 562лв
562лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
632лв 562лв
562лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
612лв 542лв
542лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
652лв 583лв
583лв
4 възрастни 652лв 583лв
583лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
652лв 583лв
583лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
673лв 603лв
603лв
5 възрастни 693лв 623лв
623лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 454лв 385лв
385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 385лв
385лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв
385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв
385лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
454лв 385лв
385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
454лв 385лв
385лв
3 възрастни 454лв 385лв
385лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 385лв
385лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв
385лв
4 възрастни 454лв 385лв
385лв
Джуниър сюит
All inclusive
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 535лв 463лв
463лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
535лв 463лв
463лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
556лв 484лв
484лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
556лв 484лв
484лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
576лв 504лв
504лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
535лв 463лв
463лв
3 възрастни 576лв 504лв
504лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
576лв 504лв
504лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
596лв 524лв
524лв
4 възрастни 614лв 544лв
544лв

Закуска и вечеря
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 463лв 398лв
398лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
463лв 398лв
398лв

All inclusive
23.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
2 възрастни 544лв 479лв
479лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
544лв 479лв
479лв

Лято 2021 - Редовни цени

#905029

Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 274лв 232лв 162лв 137лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 232лв 162лв 137лв
Двойна стандартна стая
All inclusive
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 355лв 313лв 243лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 313лв 243лв 218лв
Тройна стая
Закуска и вечеря
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 331лв 279лв 196лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
331лв 279лв 196лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
331лв 279лв 196лв 162лв
3 възрастни 331лв 279лв 196лв 162лв
Тройна стая
All inclusive
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 412лв 360лв 274лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
412лв 360лв 274лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
432лв 380лв 295лв 263лв
3 възрастни 452лв 400лв 315лв 281лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни 493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
4 възрастни 493лв 421лв 290лв 243лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 421лв 290лв 243лв
5 възрастни 493лв 421лв 290лв 243лв
Фамилна стая
All inclusive
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 574лв 502лв 369лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
574лв 502лв 369лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
594лв 522лв 389лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
594лв 522лв 389лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
594лв 522лв 389лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
612лв 542лв 409лв 362лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
574лв 502лв 369лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
612лв 542лв 409лв 362лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
632лв 562лв 430лв 382лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
574лв 502лв 369лв 322лв
3 възрастни 612лв 542лв 409лв 362лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
612лв 542лв 409лв 362лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
632лв 562лв 430лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
632лв 562лв 430лв 382лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
612лв 542лв 409лв 362лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
652лв 583лв 450лв 403лв
4 възрастни 652лв 583лв 450лв 403лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
652лв 583лв 450лв 403лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
673лв 603лв 470лв 423лв
5 възрастни 693лв 623лв 490лв 443лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 454лв 385лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
3 възрастни 454лв 385лв 265лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 385лв 265лв 223лв
4 възрастни 454лв 385лв 265лв 223лв
Джуниър сюит
All inclusive
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 535лв 463лв 346лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
535лв 463лв 346лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
556лв 484лв 367лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
556лв 484лв 367лв 324лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
576лв 504лв 387лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
535лв 463лв 346лв 304лв
3 възрастни 576лв 504лв 387лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
576лв 504лв 387лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
596лв 524лв 407лв 364лв
4 възрастни 614лв 544лв 425лв 385лв

Закуска и вечеря
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 463лв 398лв 270лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
463лв 398лв 270лв 232лв

All inclusive
15.07.
2021 - 22.08.
2021
23.08.
2021 - 12.09.
2021
13.09.
2021 - 30.09.
2021
01.10.
2021 - 14.10.
2021
2 възрастни 544лв 479лв 351лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
544лв 479лв 351лв 313лв